Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti „Bodax“ DOO Beograd

Ovim Pravilnikom privredno društva „BODAX“ DOO BEOGRAD, ul. Uzun Mirkova 4, matični broj: 06008895, PIB: 101713484 definiše i bliže uređuje postupke i mere za zaštitu podataka o ličnosti , shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ( „Službeni glasnik RS“ br. 87/2108 od 13.11.2018. godine ).

Ovaj Pravilnik ima za cilj da objasni koje podatke o ličnosti „BODAX“ DOO BEOGRAD prikuplja o fizičkom licu ( u daljem tekstu: „Lice“ ), na koji način ih obrađuje i prikuplja, na koji način ih obezbeđuje i skladišti, te koja su prava fizičkih lica u vezi sa istima i kako ih mogu ostvariti.

Član 2.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta kao što je ime, jedinstveni matični broj, podaci o lokaciji, internet indentifikator ili navođenje jednog ili više obeležja fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Podatke o ličnosti korisnici mogu da daju i usmenim putem u komunikaciji sa zaposlenima „BODAX“ DOO BEOGRAD , putem elektronske pošte, ili pak pošte.

Podaci o Licu koje „BODAX“ DOO BEOGRAD prikuplja su: Ime, Prezime, adresu elektronske pošte, kontakt telefon, adresu prebivališta ili boravišta, grad, i poštanski broj.

Navedene podatke u prethodnom stavu ovog člana „BODAX“ DOO BEOGRAD prikuplja prilikom registracije na web stranici oldfratelli.rs, i to u posebnom odeljku predviđenom za fizičko lice, na koji način Lice pristaje na obradu istih, a sve radi uspostavljanja poslovnog odnosa. Registracijom na web stranici registrujete se kao korisnik i dobijate mogućnost pregleda i preuzimanja tehničke dokumentacije i cenovnika.

Član 3.

„BODAX“ DOO BEOGRAD ne prikuplja posebne vrste podataka o ličnosti i to: rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, ne obrađuje genetske podatake, biometrijske podatake u cilju jedinstvene identifikacije lica, podatake o zdravstvenom stanju ili podatake o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji Lica.

Član 4.

„BODAX“ DOO BEOGRAD prikuplja i vrši obradu podataka o ličnosti prilikom zaključivanja i izvršavanja ugovora, primenom obaveznih zakonskih odredbi, zarad istraživanja tržišta, izrade analiza, donošenja poslovnih odluka, za obaveštavanje klijenata o ponudama i aktivnostima, te za sprovođenje eventualnih markentinških aktivnosti, kao i za poboljšanje prodajnih kanala.

Pristanak Lica za obradu podatka o ličnosti u napred navedene svrhe je dobrovoljan, i isti se može u bilo kom trenutku ograničiti ili povući.

Član 5.

„BODAX“ DOO BEOGRAD se prilikom prikupljanja podataka rukovodi načelima: zakonitosti, poštenja i transparentnosti, ograničenja svrhe, minimalnog obima podataka, tačnosti, ograničenja čuvanja, integriteta i poverljivosti.

Član 6.

Podaci o ličnosti mogu biti korišćeni od strane zaposlenih u „BODAX“ DOO BEOGRAD kojima su podaci nužni za rad, nadležni državni organi ( Sudovi, Poreska Uprava, Narodna Banka Srbije).

Član 7.

„BODAX“ DOO BEOGRAD podatke o ličnosti čuva u obliku podobnom isključivo za identifikacju Lica u roku koji je nužan za ostvarenje svrhe obrade.

Podaci o ličnosti čuvaju se u papirnom i elektronskom obliku.

Nakon ispunjenja svrhe obrade podataka o ličnosti, isti se uništavaju, blokiraju ili brišu.

Član 8.

„BODAX“ DOO BEOGRAD je dužna da Licu čije podatke prikuplja u slučaju da Lice to zahteva dostavi informacije o svrsi i pravnom osnovu obrade podataka, o rokovima čuvanja, postupku brisanja ili ispravke podataka, pravu na ograničenje obrade podataka o ličnosti u slučaju osporavanja tačnosti podataka, pravu da zahteva pristup podacima, te mogućnosti da Lice uloži prigovor na obradu podataka.

Član 9.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti, a koje podatke je dostavio u elektronski čitljivom obliku „BODAX“ DOO BEOGRAD prenese drugom rukovaocu podacima bez bilo kakve smetnje od strane „BODAX“ DOO BEOGRAD, ukoliko se obrada vrši na automatizovan način.

Član 10.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Član 11.

Lice na koje se podaci odnose ima parvo da se njegovi podaci izbrišu bez odlaganja, I to: kada podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni I obrađivani, kada se u odnosu na podatke opozove pristanak a nema drugog pravnog osnova za obradu, kada su podaci nezakonito obrađeni, kada je po sili zakona „BOMA“ DOO BEOGRAD dužna da iste izbriše, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 12.

Rukovaoc podacima o ličnosti je „BODAX“ DOO BEOGRAD, sa sedištem u br. 39, mat.br: .

Eventualna pojašnjenja vezano za podatke o ličnosti koje „BODAX“ DOO BEOGRAD prikuplja i obrađuje, Lica mogu zatražiti i putem elektronske pošte shop@oldfratelli.rs, ili pak putem pošte I to na adresu za prijem pošte, u Beogradu, ul. Uzun Mirkova 4.

Član 13.

Lice ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja  i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatra da je prikupljanje i obrada podataka izvšena na nezakonit način.

Adresa elektronske pošte za podnošenje pritužbe povereniku je prituzba@poverenik.rs.

Takođe, Lice ima pravo na sudsku zaštitu iako podnese pritužbu Povereniku.

Član 14.

Za sve što nije predviđeno ovim Pravilnikom, primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( „Službeni glasnik RS“ br. 87/2018 od 13.11.2018. godine ).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu __.__.2021. godine.